Strona głównaKontaktDzwonkiGaleriaGaleria 50-cio lecia

Dyrekcja
Grono pedagogiczne
Oddziały
Plan lekcji
Statut
Biblioteka
Świetlica
Pedagog
Wewnątrzszkolny System Oceniania
Program Wychowawczy


Konkursy szkolne
Konkursy międzyszkolne


Osiągnięcia sportowe
UKS "Orlik"
Zawody sportowe
Mistrzostwa Gdyni w Tenisie Stołowymrok szkolny 2011/2012


Temat: „Dzielnica Babie Doły – wczoraj, dziś i jutro”


Program realizowany jest w formie całorocznego konkursu międzyklasowego. Uczniowie będą mieli do wykonania zadania
w podanych poniżej terminach. Każde zadanie będzie ocenione przez poproszonych o to nauczycieli, poprzez przyznanie punktów ( 0 – 10). Punkty zdobyte przez klasy w poszczególnych zadaniach będą systematycznie sumowane i eksponowane w wyznaczonym, ogólnie dostępnym miejscu w szkole.


Zadania konkursowe:

 • Wykonanie fotografii „Ciekawe miejsce w dzielnicy” oraz załączenie opisu. Format zdjęć – 15 x 21 cm (termin do 9 grudnia 2011r.)

 • Ułożenie, spisanie i zaśpiewanie przez całą klasę piosenki o Babich Dołach ( termin do 23 stycznia 2012r.)

 • Zaprojektowanie i wykonanie herbu dzielnicy
  (termin do 26 marca 2012r.)

 • Przeprowadzenie i spisanie wywiadu z osobą związaną z Babimi Dołami (termin do 30 kwietnia 2012r.)

 • Dzielnica Babie Doły – wczoraj, dziś i jutro (test pisemny)
  maj 2012r.

 • Bieg terenowy na orientację
  czerwiec 2012r.


Nagrody:

I miejsce – Zabawa w U7

II miejsce – Warsztaty w Experymencie

III miejsce – Wybrane przez klasę warsztaty w Muzeum Miasta Gdyni


Chętni uczniowie będą mogli uczestniczyć w konkursach organizowanych przez Centralne Biuro Szkoły Bez Przemocy. Informacje - na bieżąco.


Tematyka V edycji:

Kulturalne spędzanie wolnego czasu”

Rodzice są z nami”Przybliżenie problemu:

Czas wolny

Pojęcie czasu wolnego prawie zawsze kształtowało się jako przeciwstawienie pojęcia pracy rozumianego jako wysiłek fizyczny. Oficjalna terminologia czasu wolnego nie jest w pełni zgodna, co do treści, jakie w sobie zawiera, przyjmuje się jednak, że stanowi ten okres dnia w życiu człowieka, którym dysponować może on według swej woli i uznania.1
Kazimierz Czajkowski stwierdza, że
„(…) czas wolny jest dobrem społecznym, wypracowanym przez jednostkę i społeczeństwo dla regeneracji sił fizycznych i psychicznych po pracy zawodowej, nauce - dla rozwijania indywidualnych zamiłowań i zainteresowań, zapewnienia kulturalnego wypoczynku i kształtowania bogatszej osobowości jednostki”.2 Dlatego „(…) należy go uczynić czasem aktywnego, świadomego poszukiwania nowych celów, wartości, które pozwolą na kształtowanie postawy jednostki wobec otoczenia i znalezienie własnej roli w społeczeństwie”.3

Natomiast Krzysztof Przecławski czas wolny rozumie jako ten, który pozostaje człowiekowi do dyspozycji po wykonaniu czynności związanych z zaspokojeniem potrzeb biologicznych i higienicznych oraz czynności obowiązkowych. Duży nacisk kładzie na możliwość wyboru czynności, którymi człowiek pragnie się zajmować, czyli na dobrowolność oraz na takie cechy czasu wolnego jak: niezarobkowość i przyjemność.4

W Słowniku pedagogicznym wskazano, że czas wolny jest czasem do dyspozycji jednostki po wykonaniu przez nią zadań obowiązkowych, czyli pracy zawodowej, nauki w szkole i w domu oraz niezbędnych zadań domowych. Czas ten jest przeznaczany na: odpoczynek, rozrywkę, działalność społeczną o charakterze bezinteresownym i dobrowolnym oraz na rozwój zainteresowań i uzdolnień poprzez zdobywanie wiedzy i amatorską działalność artystyczną, techniczną, naukową czy sportową.5

Czas wolny jest formą, którą mogą zapełniać różne treści. Aleksander Kamiński podał definicję, zgodnie, z którą czas wolny powinien być „(…) wolny od: pracy zawodowej podstawowej, w tym również u uczniów i studentów od zajęć szkolnych; zarobkowej pracy nadliczbowej lub od pracy w drugim zawodzie, a odnoście uczniów i studentów - od odrabiania zadań domowych; dojazdów do pracy (uczelni); zaspokajania elementarnych potrzeb organizmu (sen, higiena osobista i spożywanie posiłków); obowiązków domowych i rodzinnych oraz uczelnianego kształcenia się pracujących”.6

Czas wolny jest pojęciem niezwykle trudnym do zdefiniowania. Wiąże się ze stylem życia, przedziałem wiekowym, oraz niejednokrotnie z zaangażowaniem w sferę aktywności związanej z nauką i pracą. Granica jest niezwykle trudna do uchwycenia, ponieważ czasami czynność przypisana do sfery nauki czy pracy, wykonywana z zaangażowaniem i przyjemnością wkracza w sferę wolnego czasu, który zgodnie z definicjami przynależy do odpoczynku. Niezwykle ważne są również wzory spędzania wolnego czasu, które związane są z przyjętym stylem życia. W odniesieniu do grupy dzieci i młodzieży w wieku szkolnym ważna jest umiejętność kreowania sposobów wypełniania wolnego czasu, na który mają wpływ wzory rodzinne, proponowane przez mass media czy zastane i uznane za obowiązujące w grupie rówieśniczej czy klasie szkolnej.

Niezwykle ważne zadanie spełniają w tej sferze instytucje, które z jednej strony powinny kreować akceptowane społecznie formy spędzania wolnego czasu, a jednocześnie wspomagać jednostkę w jej rozwoju intelektualnym i fizycznym.


Opis projektu


1) Projekt trwa cały rok szkolny 2010/2011.

2) Uczestniczą w nim wszyscy uczniowie kl. I – VI, nauczyciele, pracownicy administracyjni, rodzice.

3) Cele projektu:

 • wdrażanie do kulturalnego spędzania czasu wolnego

 • organizowanie czasu wolnego, włączenie rodziców
  w sprawy szkoły

 • przygotowanie do aktywnego i świadomego uczestnictwa w kulturze

 • zapoznanie z różnego rodzaju środkami artystycznymi
  i tajnikami teatru

 • wspieranie rozwoju osobowości

 • rozbudzanie wrażliwości na potrzeby innych ludzi

 • promocja szkoły i dbanie o jej dobre imię

 • organizacja pracy grupowej

 • integracja klas


W ciągu roku szkolnego 2010/2011 uczniowie będą mieli okazję zapoznać się z różnymi formami spędzania czasu wolnego. Ze względu na przygotowania do jubileuszu szkoły, konkurs sprawdzający zdobytą wiedzę, współorganizowany
z Samorządem Uczniowskim odbędzie się w jednym etapie – podczas „Dnia Szkoły Bez Przemocy” (rozgrywki sportowe połączone ze sprawdzeniem wiedzy)


Zaplanowano:

 • Lekcję w Teatrze Miejskim połączoną ze zwiedzaniem (kl. 1-6)

 • Koncert muzyków z filharmonii

 • Spektakl w Teatrze Miniatura ( kl. 1-6). Najbliższy termin spektaklu dla klas 3 - „Pchła Szachrajka” – 29 września 2010r.

 • Poranki Symfoniczne dla klas 1-3 (na terenie szkoły)

 • Warsztaty organizowane przez EduFun (kl. 1-6 – na terenie szkoły)

 • Uczestnictwo klas 1-6 w Festiwalu Filmów FabularnychW ramach wolontariatu (we współpracy z Samorządem Szkolnym) planujemy:

 • zbiórkę słodyczy dla potrzebujących rodzin (przed świętami Bożego Narodzenia)

 • zbiórkę przyborów szkolnych dla dzieci z Białorusi

 • kolędowanie w okresie przedświątecznym w wybranej placówce (np. hospicjum, dom opieki społecznej, ośrodek szkolno – wychowawczy, przedszkole) - dobrze byłoby
  w to przedsięwzięcie włączyć rodziców.W tym roku szkolnym program dużą rolę przywiązuje do włączania rodziców w pracę szkoły. W związku z tym zaplanowano następujące działania:


 • przekazanie rodzicom poradnika – będzie to specjalna publikacja adresowana do rodziców, zawierająca teksty poradnikowe dotyczące najważniejszych problemów wychowawczych i społecznych. W publikacji poza charakterystyką problemu dostępne będą praktyczne porady m.in. gdzie szukać pomocy i informacji (adresy instytucji, stron internetowych, polecane lektury), jak diagnozować problem i reagować.

 • zaproszenie (3 razy w roku szkolnym) chętnych rodziców do czytania wybranej przez nauczyciela lektury (kl. 1-3)

 • zaproszenie rodziców do zaprezentowania swoich zawodów, zainteresowań (na terenie klasy lub zorganizowanie wycieczki do zakładu pracy) – kl. 4-6Ponadto organizowane będą:

 • warsztaty makroregionalne - cztery dwudniowe spotkania dla nauczycieli ze wszystkich szkół uczestniczących w V edycji Programu, przygotowujące do skutecznego rozwiązywania problemów przemocy. Uczestnicy warsztatów mają możliwość otrzymania tytułu Konsultanta Programu „Szkoła bez przemocy"

 • warsztaty prowadzone przez chętnych nauczycieli

 • spotkania z ciekawymi ludźmi dla nauczycieli i rodzicówKoordynatorzy programu:

mgr Monika Łuczkiewicz

mgr Beata Wróbel

1 K. Czajkowski: Wychowanie do rekreacji. Warszawa 1979, s. 10

2 Ibidem, s. 10

3 Ibidem, s. 21

4 K. Przecławski: Czas wolny dzieci i młodzieży. W: W. Pomykało (red.): Encyklopedia pedagogiczna. Warszawa 1993, s. 75-76

5 W. Okoń: Słownik pedagogiczny. Warszawa 1992, s. 35-36

6 A. Kamiński: Czas wolny i jego problematyka społeczno-wychowawcza. Wrocław- Warszawa-Kraków 1965, s. 69-70


Rada Rodziców
Konsultacje z nauczycielami
Zebrania rodziców
Wykaz podręczników
Kalendarz roku szkolnego
Rekrutacja
Opłaty za obiady


Samorząd uczniowski
Najlepsi w szkole
Zajęcia pozalekcyjne
Z życia szkołyPromocja zdrowia
Międzyszkolny Konkurs Plastyczny
Międzyszkolny Konkurs Piosenki Angielskiej